The Founding of Fo Guang Shan

English language

The Founding of Fo Guang Shan
佛光山開山的故事

Written by Venerable Master Hsing Yun

Contents

  • A Brief Biography of Venerable Master Hsing Yun
  • The Founding of Fo Guang Shan

內容

  • 星雲大師簡介
  • 佛光山開山的故事